Aktuellt / Blogg

Information om GDPR

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Församlingarna erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och firar gudstjänster, mässor, andakter och aktiviteter.

Vi behandlar många uppgifter om dig under ditt liv medan du är medlem i Svenska kyrkan.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet bland annat för du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig.
Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.

LAGLIG GRUND

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593.
I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar.

LAGRINGSTID

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du har upphört att vara medlem.

 •   Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet
 •   Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen
 •   Vi behandlar temporärt lagrade under sex veckor från det att informationen inhämtades
 •   Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen
 •   Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra 
månader

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

MOTTAGARE

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan vidare komma att överföras till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar varav några ligger i tredje land.

VARIFRÅN KOMMER UPPGIFTERNA

Inför kyrkliga handlingar hämtas personnummer direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

 

Dina rättigheter

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat:

 •   ändamål med behandlingen
 •   vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 •   om personuppgifterna överförs till en extern mottagare
 •   hur länge Svenska kyrkan planerar att behandla dina personuppgifter

RÄTT TILL RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:

 •   dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för
 •   du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 •   du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:

 •   under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet
 •   om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen 
begränsas istället för att uppgifterna raderas
 •   om Svenska kyrkan inte längre behöver uppgifterna, men du 
behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk
 •   om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om 
       Svenska kyrkans berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

RÄTT ATT FLYTTA PERSONUPPGIFTER (DATA PORTABILITET)

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.
Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Svenska kyrkan.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

Svenska kyrkan behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direkt marknadsföringssyften.

RÄTT ATT DRA TILLBAKA SAMTYCKE

Om du har samtyckt till att Svenska kyrkan får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.

Kontakta oss Kh Anders Hansén mob. 070-920 19 40 anders.hansen@svenskakyrkan.se

För info GDPR Anne-Sofie Nyman                                  pastorsexp@sorundakyrka.se                                                                                                                                                                                                                  Sorunda församling

Mer från bloggen

GDPR information

Information om GDPR Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Församlingarna erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och

Om Inkunabel boken

Det här är en bok som troligen är tryckt i Nederländerna år 1479. Den kallas för Inkunabel som betyder vagga på latin. Den kallas för

Någon att prata med

Önskar du ha enskilt samtal eller förbön är du välkommen att kontakta vik. kyrkoherde Jukka Laari på mobil 070 920 19 40, komminister Christina Östman

Denna webbplats innehåller cookies